RI&E

No-nonse aanpak

Onze no-nonsense aanpak van de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is kenmerkend voor hoe wij te werk gaan. Oplossingen voor knelpunten die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Geen dikke rapporten; concrete acties! Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet (artikel 5).

Wetgeving RI&E

Sinds 1 juli 2017 geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te (laten) voeren, inclusief een plan van aanpak, staat hierin duidelijk beschreven.

RI&E

Elke organisatie met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers en derden. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn organisatie concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.